( CLICK VÔ ĐƯỜNG LINK BÊN DƯỚI ĐỂ ĐỌC SÁCH )

Giới thiệu sách Tháng 1 /2022: " 100 CÂU HỎI - ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO Dành cho tuổi trẻ Việt Nam " 

https://drive.google.com/file/d/1EiNyTEZCdwk1XZo_X2fHwFukqtS2rQ8q/view

 

SÁCH HAY : " KIM CHỈ NAM CỦA HỌC SINH "

https://drive.google.com/file/d/1Hc3q5K2A3tmIPG6rskFKPaHLN9s96C8y/view

 

SÁCH HAY : " HỌC TẬP CŨNG CẦN CHIẾN LƯỢC"

https://drive.google.com/file/d/1VAnsa-yjzx8JsPMJibfwegH9YPtLam0X/view